Tag: Shubham Deorukhar as Sameer Prerna Singh as Riya Hitesh Makhija as Rohan Nehal Vadolia as Shakshi Babul Bhavesar as Rakesh